Vedtægter for Visens Venner Kjellerup

Foreningens navn er "Visens Venner i Kjel­lerup", stiftet den 27. marts 1992.

§1. Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er "Visens Venner i Kjel­lerup", stiftet den 27. marts 1992. Forenin­gens hjemsted er Kjellerup, og adressen er den til enhver tid værende formands bopæl.

§2. Foreningens formål.

Foreningens formål er at styrke interessen for visesang. Formålet søges fremmet ved afholdelse af viseaftener for med­lemmerne samt ved arran­gement af lokale revyer og cabaret’er med offentlig adgang.Arrangementer af ovennævnte karakter kan gennemføres i sam­arbejde med andre fore­ninger efter bestyrelsens beslutning.

§3. Medlemsskab.

Enhver, der er interesseret i visesang, kan optages som medlem af foreningen.

§4. Kontingent.

Kontingentet fastsættes for det kommende år på den ordinære generalfor­samling. Betalingsfrist fastsættes af bestyrelsen.

§5. Æresmedlemmer.

Æresmedlemmer kan udnævnes efter bestyrel­sens beslutning.

§6. Generalforsamling.

Der afholdes hvert år generalforsamling i januar kvartal.

Indkaldelse foregår med 14 dages varsel ved brev til medlemmerne eller ved annoncering.

Dagsorden for generalforsamlingen fastsættes af bestyrelsen.

§7. Bestyrelsen.

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som vælges for et år ad gangen på generalforsamlingen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær. 

Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, kan denne supplere sig selv frem til næste ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til særlige opgaver eller foreslå ge­neralforsamlingen at nedsætte udvalg.

Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens økonomi og fremlægger regnskab på generalforsamlingen. Regnskabsår er kalenderåret.

 §8. Vedtægtsændringer.

Til ændring af vedtægterne eller til opløsning af foreningen kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte på generalforsamlingen stemme

for ændrings­forslaget/opløsningen. Hvis foreningen opløses, tilfalder dens midler "Visens Venner i Danmark".

§9. Visens Venner i Danmark.

Foreningen er tilsluttet "Visens Venner i Danmark" og betaler kontingent hertil. Bestyrelsen udpeger 2 repræsentanter, der deltager i

møder i "Visens Venner i Danmark".

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling i 2011.

 

 

Aktivitetskalender

Kalenderen er p.t. tom.

Hele kalenderen

Seneste nyt  Seneste nyt: RSS feed

Kjellerup-kabaret juni 2019
04. jul. 2019

Emma Gad kabaret
04. jul. 2019

Hele arkivet